.
Nghị quyết số: 738/UBTVQH12 ngày 30 tháng 5 năm 2011
Cập nhật lúc: 09:34, Thứ Sáu, 03/06/2011 (GMT+7)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  738/UBTVQH12                                               Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011
  

HƯỚNG DẪN
V/v tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2011 - 2016


                            Kính gửi:     - Thường trực Hội đồng nhân dân,
                                                 - Uỷ ban nhân dân,
                                                 - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
                                                   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:
1. Về thời gian tiến hành kỳ họp
 Điều 49 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định "Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Hội đồng nhân dân được triệu tập chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn thì kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh được triệu tập chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân". Tuy nhiên, đối với những địa phương có bầu lại, bầu thêm, lùi ngày bầu cử hoặc bầu cử sớm thì thời gian 30 ngày hoặc 45 ngày được tính từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp đó được tiến hành xong.
2. Về việc triệu tập kỳ họp thứ nhất
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khoá mới do Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2011 triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết cả Chủ tịch, Quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết cả Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và Chủ toạ kỳ họp cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân; các trường hợp trên, nếu là tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì do Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ định Triệu tập viên.
 3. Về chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất
Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tiến hành các công việc theo trình tự sau đây:
a) Về thủ tục và lễ nghi
- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;
- Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp theo đề nghị của chủ tọa kỳ họp;
 -  Cử Thư ký lâm thời kỳ họp theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp.
b) Về xác nhận tư cách đại biểu
     - Nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp đang tiến hành kỳ họp);
     - Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu không quá 5 người theo sự giới thiệu của Chủ toạ kỳ họp để tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra;
- Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử hoặc tuyên bố việc bầu cử đại biểu nào đó là không có giá trị.
c) Về việc bầu các chức danh
- Bầu Ban kiểm phiếu không quá 5 người theo sự giới thiệu của Chủ toạ kỳ họp. Ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn thủ tục, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu các chức vụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Ủy ban nhân dân; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân; Thư ký kỳ họp; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cùng cấp. Thành viên Ban kiểm phiếu nếu ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào một trong các chức danh nói trên thì xin rút khỏi Ban kiểm phiếu, Hội đồng nhân dân bầu bổ sung thành viên của Ban kiểm phiếu.
    - Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ toạ kỳ họp;
    - Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khoá mới;
    - Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới;
    - Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khóa mới;
    - Quyết định số lượng thành viên từng Ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới;
    - Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới;
    - Bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân khoá mới (từ 2 đến 5 người) theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp;
    Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền giới thiệu và ứng cử vào các chức vụ được nêu ở trên.
     - Bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân cùng cấp (đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện) theo sự giới thiệu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC ngày 05/3/2009 của Tòa án nhân dân tối cao.
d) Các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp
    - Nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
    - Nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; nghe Thường trực Hội đồng nhân dân khoá trước báo cáo kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2011;
    - Nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân khóa mới trình bày nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2011;
    Tuỳ tình hình cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân có thể xem xét, quyết định bổ sung nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2011.
Ngoài những vấn đề nêu trên, Hội đồng nhân dân có thể xem xét và quyết định một số vấn đề khác nếu xét thấy cần thiết.
đ) Bế mạc kỳ họp
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới đọc diễn văn bế mạc kỳ họp;
    - Chào cờ, cử Quốc ca.
Tùy tình hình cụ thể, Hội đồng nhân dân có thể tiến hành phiên họp trù bị để dự kiến nội dung, chương trình và bàn một số vấn đề liên quan trước khi chính thức khai mạc kỳ họp.
4. Cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất
    a) Hội đồng nhân dân quyết định bằng hình thức biểu quyết giơ tay đối với các vấn đề sau:
    - Thông qua chương trình làm việc;
- Cử Thư ký lâm thời của kỳ họp thứ nhất;
- Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân;
    - Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử hoặc tuyên bố việc bầu cử đại biểu nào đó là không có giá trị;
    - Bầu Ban kiểm phiếu.
    b) Hội đồng nhân dân quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với các vấn đề sau:
    - Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Uỷ ban nhân dân; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân; Thư ký kỳ họp; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân;
    - Các vấn đề khác mà Hội đồng nhân dân thấy cần thiết phải dùng hình thức bỏ phiếu kín.
    c) Cách thức tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh
    - Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh theo trình tự hướng dẫn tại phần 3 của văn bản này. Sau khi bầu xong một chức danh mới tiến hành bầu chức danh tiếp theo;
    - Có thể tiến hành bầu cùng một lần trên cùng một phiếu bầu với từng chức danh sau:
+ Các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
+ Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân;
+ Thư ký kỳ họp;
+ Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân.
    - Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên cùng một Ban của Hội đồng nhân dân bầu một lần trên cùng một phiếu bầu;
    - Có thể tiến hành bỏ phiếu cùng một lần đối với các Ban, tuy nhiên các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên của cùng một Ban phải được in trên một phiếu bầu riêng.
- Phiếu bầu các chức danh có hai ô “Đồng ý” và “Không đồng ý” bên cạnh tên người ứng cử để đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện chính kiến của mình.
Nếu việc bầu lần thứ nhất các chức danh nêu tại điểm C mục 3 không đạt quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu chức danh đó có thể đề nghị chủ tọa kỳ họp xin ý kiến Hội đồng nhân dân cho bầu lại lần thứ hai. Nếu lần thứ hai vẫn chưa đạt thì không tiến hành bầu lần thứ ba.
5. Về việc ký ban hành nghị quyết, biên bản kỳ họp
    Ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân khóa mới đảm nhiệm Chủ tọa và tiếp tục điều hành kỳ họp Hội đồng nhân dân theo nội dung, chương trình làm việc đã được Hội đồng nhân dân thông qua. Thư ký kỳ họp làm nhiệm vụ thay Thư ký lâm thời (mỗi phiên họp nên bố trí hai thư ký thực hiện nhiệm vụ).
Việc ký ban hành nghị quyết, biên bản kỳ họp được thực hiện như sau:
    - Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử và Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới do Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân khóa cũ hoặc triệu tập viên là Chủ tọa kỳ họp ký chứng thực;
- Biên bản kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa mới ký;
    - Các nghị quyết bầu các chức danh khác và các nghị quyết khác (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới ký chứng thực.
6. Về việc báo cáo kết quả kỳ họp
Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp, đối với cấp tỉnh thì báo cáo lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ (các văn bản gửi lên phải là văn bản chính thức, không gửi dự thảo). Hồ sơ gồm có:
a) Hồ sơ kỳ họp: Các tài liệu của kỳ họp, nghị quyết, biên bản kỳ họp.
b) Hồ sơ phê chuẩn thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân: gồm Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xác nhận kết quả bầu cử, sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương), Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ.
    Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ để thống nhất chỉ đạo, thực hiện./.


Nơi nhận:                                                                        TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
- Như trên;                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch QH (B/c);                                                        PHÓ CHỦ TỊCH
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;                                                                         Đã ký
- Lưu HC, CTĐB.                                                                                   Tòng Thị Phóng

,
,
.