.
Chế độ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cấp xóm
Cập nhật lúc: 13:55, Thứ Năm, 24/02/2011 (GMT+7)

 Ngày 16/2/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó:
 
1. Số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:
1.1 Số lượng:
a) Xã, phường, thị trấn loại 1 bố trí 17 người.
b) Xã, phường, thị trấn loại 2 bố trí 16 người.
c) Xã, phường, thị trấn loại 3 bố trí 15 người.
1.2 Các chức danh ở xã, phường, thị trấn:
a) Phó Trưởng Công an;
b) Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự;
c) Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;
d) Chủ tịch Hội người cao tuổi;
e) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc;
f) Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
g) Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;
h) Phó Chủ tịch Hội nông dân;
i) Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh;
j) Đảng, Đoàn thể;
k) Kinh tế;
l) Văn hóa – Xã hội;
m) Tài chính;
n) Hành chính – Tư pháp;
o) Địa chính – Xây dựng.
1.3 Số lượng theo chức danh
a) Chức danh Phó trưởng công an thuộc xã, thị trấn loại 1, loại 2 được bố trí 02 người; loại 3 bố trí 01 người.
b) Các chức danh: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội nông dân; Phó Chủ tịch Hội nông dân; Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh, mỗi chức danh bố trí 01 người.
c) Các chức danh: Đảng, Đoàn thể; Kinh tế; Văn hóa – Xã hội; Tài chính; Hành chính – Tư pháp; Địa chính – Xây dựng, tùy theo tình hình cụ thể ở địa phương, UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện xem xét, quyết định bố trí cho phù hợp, nhưng tổng số không vượt quá 17 người đối với xã, phường, thị trấn loại 1; 16 người đối với xã, phường, thị trấn loại 2; 15 người đối với xã, phường, thị trấn loại 3.
1.4 Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố bố trí tối đa 03 người, gồm các chức danh:
a) Bí thư Chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố hoặc Bí thư Chi bộ liên thôn, liên xóm, liên tổ dân phố;
b) Trưởng thôn, Trưởng xóm hoặc Tổ trưởng tổ dân phố;
c) Công an viên (nơi xã, thị trấn không bố trí công an chính quy).
 
2. Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh như sau:
2.1 Mức phụ cấp hàng tháng:
a) Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự; Phó Trưởng công an hưởng mức phụ cấp hệ số 1,0 (một phẩy không) mức lương tối thiểu chung;
b) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (trừ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự; Phó Trưởng công an) và Bí thư Chi bộ liên thôn, liên xóm, liên tổ dân phố hưởng mức phụ cấp hệ số 0,9 (không phẩy chín) mức lương tối thiểu chung;
c) Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố hưởng mức phụ cấp hệ số 0,9 (không phẩy chín); 0,8 (không phẩy tám); 0,7 (không phẩy bẩy) mức lương tối thiểu chung tương ứng với thôn, xóm, tổ dân phố loại 1, loại 2, loại 3
2.2 Mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng:
a) Cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,2 (không phẩy hai) mức lương tối thiểu chung.
b) Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh những người hoạt động không chuyên trách cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm hệ số 0,2 (không phẩy hai) mức lương tối thiểu chung.
 
3. Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
 
4. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn, được tuyển chọn, sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện nhiệm vụ, chế độ thường trực giải quyết công việc tại trụ sở theo sự phân công của người đứng đầu các tổ chức ở xã, phường, thị trấn. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố phải có đủ tiêu chuẩn, được tuyển chọn, sử dụng và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của các tổ chức đó.
 

,
,
.